Psykisk helse

God psykisk helse er viktig for både sosial læring, faglig læring, og trivsel. Skolen har plikt til å ha systematisk oppfølging av elever som ikke har det bra. Skolen skal også jobbe forebyggende og helhetlig med læringsmiljøet og skolemiljøet. Forskning viser at det er mange faktorer som til sammen skaper et helsefremmende miljø som grunnlag for læring. Derfor har vi ved St. Olav valgt å satse på en rekke tiltak som bidrar til et slikt miljø. Noen av tiltakene er direkte knyttet til psykisk helse, mens andre retter seg mot fysisk helse og ulike trivselstiltak.

System for elevoppfølging

Skolen følger systematisk opp elevenes læring, trivsel og utvikling gjennom skoleåret. Alle lærere har plikt til å kontinuerlig vurdere elevenes utbytte av opplæringen, om alle har et trygt og godt miljø, og om elevgruppen samlet har det bra og fungerer godt. Lærernes løpende dialog med klassen og elevene, karakterresultatene til elevene, og kunnskap fra elevundersøkelsen og undervisningsevaluering, er viktige kilder i denne sammenheng. I egne klasselærerråd, som gjennomføres to ganger årlig, gjøres en samlet gjennomgang med vurdering av dette for alle elever og klasser. Dersom utfordringer blir avdekket iverksettes tiltak som dokumenteres.

Vi oppfordrer elever som opplever utfordringer med psykisk helse om å ta kontakt med kontaktlærer eller sosialrådgiver. Foresatte oppfordres også til å melde fra. Sosialrådgiver kan, ved behov, opprette kontakt med andre hjelpeinstanser. Helsesykepleier er på skolen fire/fem dager i uken og kan kontaktes om alle helserelaterte spørsmål (lenke til informasjon på nettsiden). Dersom helsesituasjonen din har sammenheng med at du ikke opplever et trygt og godt skolemiljø har skolen en egen aktivitetsplikt (lenke til informasjon om trygt og godt skolemiljø).

Noen av skolens tiltak for læringsmiljøet og skolemiljøet

Det er en lang rekke tiltak og organisatoriske og menneskelige faktorer som påvirker læringsmiljøet og skolemiljøet. Vi har her valgt å liste opp noen av våre tiltak som direkte eller indirekte er tenkt å bidra til god psykisk helse:

 • Et aktivt elevmiljø også utenfor undervisningsaktivitetene gjennom en lang rekke trivsels- og miljøtiltak (se informasjon på nettsiden under «Trivsel og elevaktiviteter»). 
 • Makkerskap for alle elever med mål å skape et klassemiljø der alle blir inkludert.
 • Systematisk kompetanseutvikling for alle elevene i Vg1 hver høst ledet av sosialrådgiver, helsesøster og psykolog
 • Vg3 elevene deltar på egen temadag om psykisk helse under schizofrenidagene i november
 • Markering av verdensdagen for psykisk helse, arrangement tilrettelagt av skolens faglærere i psykologi og elevene som har dette faget
 • Alternativ uke med fokus på ulike tema knyttet blant annet til overordnet del og folkehelse og livsmestring
 • Profesjonsutvikling i kollegiet innenfor overordnet del og implementeringen av de tverrfaglige temaene i fag og innenfor skolekulturen generelt
 • Eget fokus på egentrening og fysisk helse som blant annet inkluderer frivillig trening/ tur på ettermiddag sammen med rektor
 • Miljødager i skolestarten og miljøtur for Vg1- elevene til Viglesdalen i mai/ juni
 • Eget skolestartprogram for alle elevgrupper i august med fokus på gode relasjoner og trygt og godt miljø
 • Kartlegging og oppfølging av elever som bor på hybel