Fravær

Ved manglende oppmøte gir eleven melding om dette i VIS i forkant av fraværet. 

Faglærer fører oppmøte i sine timer i VIS.

Eleven leverer eventuelt dokumentasjon på fraværet til kontaktlærer.

Kontaktlærer registrerer aktuell fraværskode og eventuelt heldagsfravær i VIS.

Varselbrev sendes til elev hvis faglærer er bekymret for vurderingsgrunnlag i faget, eller at udokumentert fagfravær overstiger 5%.

Registrering av fremtidig fravær i VIS

Eleven kan registrere fremtidig fravær i VIS ved å klikke på Elever i hovedmenyen, og velge Fravær fra undermenyen. Klikk deretter på fanen Fremtidig fravær, og så på knappen Opprett fremtidig fravær. For enkelttimer kan fravær også registreres fra elevens timeplan. Eventuell dokumentasjon for fraværet leveres til kontaktlærer.

Udokumentert fravær over 10% i et fag

Ved mer enn 10% fagfravær uten godkjent dokumentasjon, vil det ikke kunne settes karakter i faget, se Fraværsgrense Udir-3-2016 for mer informasjon.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 % udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne får karakter, kan rektor ved å bruke skjønn bestemme at eleven likevel får karakter. Søknad leveres til trinnansvarlig avdelingsleder. Rådgiver kan bistå med utforming av søknaden.

Fraværskoder

Fraværskoder i VIS
Koder Beskrivelse Forklaring
D Dokumentert fravær. Brukes når det foreligger dokumentasjon fra lege, tannlege, psykolog, ved velferdsgrunner og i.f.m. politisk arbeid. Fraværet teller ikke på fraværsprosent, men kommer på fagdokumentasjonen.
M Annet fravær. Med melding. Brukes når eleven har informert skolen om årsaken til fraværet. Teller på fraværsprosent og kommer på fagdokumentasjonen.
R Annen opplæring. Brukes ved for eksempel elevrådsarbeid, samtaler med rådgiver/helsepersonell/ledelse, avtalt studiearbeid. Teller ikke på fraværsprosent og kommer ikke på fagdokumentasjonen.
X Annet fravær. Uten melding. Brukes når fraværet er udokumentert og ingen melding er gitt. Teller på fraværsprosent og kommer på fagdokumentasjonen.
§ Trukket fra på vitnemålet etter søknad. Denne koden blir påført etter innvilget søknad om fratrekk av fravær.

Stryk av heldagsfravær

Etter forskrift til Opplæringslova §3-45 og retningslinjer for håndtering av fravær fra fylkeskommunen kan det i etterkant av fraværet søkes i VIS om å få inntil 10 dager dokumentert fravær strøket fra vitnemålet. Fraværet må dokumenteres og skyldes:
a. Helse- og velferdsgrunner
b. Arbeid som tillitsvalgt
c. Politisk arbeid
d. Hjelpearbeid 
e. Lovpålagt oppmøte
f. Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå

For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebevis, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fraværet strykes fra og med første fraværsdag.

Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kirken, få inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset.

Velferdsgrunner (jf. punkt a ovenfor) kan være dåp, bryllup og begravelse i nære relasjoner.

Hvordan søke:

Søknad skal skje i etterkant av fraværet , og fylles ut i VIS under menyvalget Mine søknader. For å kunne søke om fratrekk av fravær må fraværet være registrert som dokumentert heldagsfravær av kontaktlærer.

I tvilstilfeller om fraværsårsaken gir grunnlag for å stryke fraværet fra vitnemålet, kan eleven få svar på dette i forkant av fraværet ved å søke om forhåndsgodkjenning av dokumentasjon av fravær. Søknadskjema er tilgjengelig under "Elevsøknader". Utfylt skjema leveres i skolens resepsjon.

Organisert studiearbeid som unntas fagfravær

Hvis eleven skal ta privatisteksamen eller delta på universitetsbesøk eller opptaksprøver i forbindelse med søknad på høyere studier, kan det søkes om å få permisjon fra ordinær undervisning. Søknadskjema er tilgjengelig under "Elevsøknader". Utfylt skjema leveres til rådgiver.

Fravær grunnet kjøreopplæring

Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke unntatt fra fraværsgrensen.

Nyttige lenker:

Til toppen