Fravær

Ved manglende oppmøte gir eleven melding om dette i VIS i forkant av fraværet. 

Faglærer fører oppmøte i sine timer i VIS.

Eleven leverer eventuelt dokumentasjon på fraværet til kontaktlærer.

Kontaktlærer registrerer aktuell fraværskode og eventuelt heldagsfravær i VIS.

Varselbrev sendes til elev hvis faglærer er bekymret for vurderingsgrunnlag i faget, eller at udokumentert fagfravær overstiger 5%.

Registrering av fremtidig fravær i VIS

Eleven kan registrere fremtidig fravær i VIS ved å klikke på Elever i hovedmenyen, og velge Fravær fra undermenyen. Klikk deretter på fanen Fremtidig fravær, og så på knappen Opprett fremtidig fravær. For enkelttimer kan fravær også registreres fra elevens timeplan. Eventuell dokumentasjon for fraværet leveres til kontaktlærer.

Fraværskoder

Fraværskoder i VIS
Koder Beskrivelse Forklaring
D Dokumentert fravær. Brukes når det foreligger dokumentasjon fra lege, tannlege, psykolog, ved velferdsgrunner og i.f.m. politisk arbeid. Fraværet teller ikke på fraværsprosent, men kommer på fagdokumentasjonen.
M Annet fravær. Med melding. Brukes når eleven har informert skolen om årsaken til fraværet. Teller på fraværsprosent og kommer på fagdokumentasjonen.
R Annen opplæring. Brukes ved for eksempel elevrådsarbeid, samtaler med rådgiver/helsepersonell/ledelse, avtalt studiearbeid. Teller ikke på fraværsprosent og kommer ikke på fagdokumentasjonen.
X Annet fravær. Uten melding. Brukes når fraværet er udokumentert og ingen melding er gitt. Teller på fraværsprosent og kommer på fagdokumentasjonen.
§ Trukket fra på vitnemålet etter søknad. Denne koden blir påført etter innvilget søknad om fratrekk av fravær.

Udokumentert og dokumentert fravær

Vi skiller mellom udokumentert og dokumentert fravær. Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen.

Eleven kan etter søknad få inntil 10 skoledager med dokumentert fravær strøket fra vitnemålet per skoleår. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som fravær. Se informasjon lenger nede på siden om "Stryk av fravær".

Udokumentert fravær over 10% i et fag

Ved mer enn 10% fagfravær uten godkjent dokumentasjon, vil det ikke kunne settes karakter i faget, se Fraværsgrense Udir-3-2016 for mer informasjon.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 % udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne får karakter, kan rektor ved å bruke skjønn bestemme at eleven likevel får karakter. Søknad leveres til trinnansvarlig avdelingsleder. Rådgiver kan bistå med utforming av søknaden.

Hva kan være dokumentert fravær?

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få ført fravær som dokumentert fravær. Dokumentasjonen vises til kontaktlærer, eller det kan registreres Egenmelding i Visma InSchool der dokumentasjonen legges ved. 

Disse typene fravær kan være dokumentert fravær.

Sykdom

Sykdom regnes som dokumentert fravær. Dette gjelder både fysisk eller psykiske helsegrunner, kronisk sykdom eller funksjonshemming. Fraværet kan bli unntatt fra fraværsgrensen fra første time, men kan ikke strykes fra vitnemålet før etter tredje dag. Fravær på grunn av kronisk sykdom eller funksjonshemming kan strykes fra første dag.

Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel helsesykepleier, fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Det er ikke nok med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Velferdsgrunner som bryllup og begravelser

Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse av årsaken utstedt av en person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. Hvis det er vanskelig kan det være nok med en bekreftelse fra foreldre eller myndige elever for velferdsgrunner. Det praktiseres ikke å søke om velferdspermisjon.

Merk at det ikke kan gis dokumentert fravær for flere dager enn antatt nødvendig for å kunne delta i bryllup, begravelse eller lignende. Det vil si at for eksempel en begravelse i nær avstand vil kunne gi én dag dokumentert fravær, mens en begravelse med lang reisevei kan gi grunnlag for opptil tre dager dokumentert fravær, hvis nødvendig.

Verv, hjelpearbeid eller arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå

Verv som tillitsvalg, politisk arbeid, hjelpearbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur, kan være dokumentert fravær.

Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra en organisasjon, for eksempel politiske organisasjoner, hjelpeorganisasjoner eller idrettsorganisasjoner.

Lovpålagt oppmøte

Eksempler på dokumentert fravær kan være å vitne i en rettssak eller delta på sesjon. Gyldig dokumentasjon er erklæring eller bekreftelse, for eksempel fra domstolen eller forsvaret.

Helligdager for trossamfunn utenfor Den norske kirke

Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra trossamfunnet.

Rådgiving og PP-tjenesten

Rådgivning (blant annet sosialpedagogisk rådgivning) og tid hos PP-tjenesten skal ikke anses som fravær. Dette er rettigheter eller tilbud som eleven har og som er regulert i opplæringsloven.

Organisert studiearbeid

Selvstendig studiearbeid og skoleadministrativt arbeid, f.eks. elevrådsarbeid, allmøte for elevene regnes ikke som fravær. Det er en forutsetning at slikt arbeid skal være godkjent av skolen/faglærer. Dersom arbeidet ikke er avtalt med skolen/faglærer, vil også dette være å regne som fravær.

Hvis eleven skal ta privatisteksamen eller delta på universitetsbesøk eller opptaksprøver i forbindelse med søknad på høyere studier, kan det søkes om å få permisjon fra ordinær undervisning. Søknadskjema er tilgjengelig under "Elevsøknader". Utfylt skjema leveres til rådgiver.

Kjøreopplæring

Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke unntatt fra fraværsgrensen.

Stryk av heldagsfravær

Etter forskrift til Opplæringslova §3-45 og retningslinjer for håndtering av fravær fra fylkeskommunen kan det i etterkant av fraværet søkes i VIS om å få inntil 10 dager dokumentert fravær strøket fra vitnemålet. Fraværet må dokumenteres og skyldes:
a. Helse- og velferdsgrunner
b. Arbeid som tillitsvalgt
c. Politisk arbeid
d. Hjelpearbeid 
e. Lovpålagt oppmøte
f. Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
g. Helligdager for trossamfunn utenfor Den norske kirke (opptil to dager)

For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebevis, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fraværet strykes fra og med første fraværsdag.

Velferdsgrunner (jf. punkt a ovenfor) kan være dåp, bryllup og begravelse i nære relasjoner.

Hvordan søke:

Søknad skal skje i etterkant av fraværet , og fylles ut i VIS under menyvalget Mine søknader. 

For å kunne søke om fratrekk av fravær må fraværet være registrert som dokumentert heldagsfravær av kontaktlærer. Se avsnitt om Dokumentert fravær. Dokumentasjon på fraværet vises til kontaktlærer, som deretter registrerer fraværet som dokumentert heldagsfravær i Visma InSchool.

I tvilstilfeller om fraværsårsaken gir grunnlag for å få fraværet ført som dokumentert fravær, kan eleven søke om å få svar på dette i forkant av fraværet. Eleven fyller da ut Søknad om forhåndsgodkjenning av dokumentasjon av fravær. En slik søknad er kun nødvendig hvis det er tvil om fraværet kan registreres som dokumentert fravær etter samtale med kontaktlærer. Søknadskjema er tilgjengelig på skolens hjemmeside under For elever – Elevsøknader. Utfylt skjema leveres til kontaktlærer.

Nyttige lenker:

Til toppen